Okubala  

Essuula 28

1 Mukama n'agamba Musa nti
2 Lagira abaana ba Isiraeri obagambe nti Ekirabo kyange, ebyange ebyokulya olw'ebyange ebiweebwayo ebikolebwa n'omuliro, eby'ewumbe eddungi gye ndi, munaakwatanga okubiwaayo gye ndi mu ntuuko zaabyo.
3 Era onoobagamba nti Kino kye kiweebwayo ekikolebwa n'omuliro kye munaawangayo eri Mukama; abaana b'endiga abalume abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema, buli lunaku babiri, okuba ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo.
4 Omwana gw'endiga ogumu onoowangayo enkya, n'omwana gw'endiga omulala onoowangayo akawungeezi;
5 n'ekitundu eky'ekkumi ekya efa ey'obutta obulungi okuba ekiweebwayo eky'obutta, ekitabuddwamu ekitundu eky'okuna ekya ini ey'amafuta amakube.
6 Ekyo kye kiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, ekyalagirwa ku lusozi Sinaayi okuba ewumbe eddungi, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama.
7 N'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako kinaabanga kitundu kya kuna kya ini olw'omwana gw'endiga ogumu: mu watukuvu mw'onoofukiranga ekiweebwayo ekyokunywa ekika eri Mukama.
8 N'omwana gw'endiga ogw'okubiri onoowangayo akawungeezi: ng'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako bwe biri, bw'onoogiwangayo bw'otyo, okuba ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro, eky'evvumbe eddungi eri Mukama.
9 Ne ku ssabbiiti abaana b'endiga babiri abalume abatannasnala mwaka gumu abataliiko bulema, n'ebitundu eby'ekkumi bibiri ebya efa ey'obutta obulungi okuba ekiweebwayo eky'obutta, obutabuddwamu amafuta, n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako:
10 ekyo kye kiweebwayo ekya buli ssabbiiti, obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako.
11 Era emyezi gyammwe we ginaasookeranga munaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama, ente envubuka bbiri, n'endiga ennume emu, abaana b'endiga abalume musanvu abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema;
12 n'ebitundu eby'ekkumi bisaru ebya efa ey'obutta obulungi okuba ekiweebwayo eky'obutta, obutabuddwamu amafuta, olwa buli nte; n'ebitundu eby'ekkumi bibiri eby'obutta obulungi obutabuddwamu amafuta olw'endiga emu;
13 n'ekitundu ekirala eky'ekkumi eky'obutta obulungi obutabuddwamu amafuta okuba ekiweebwayo eky'obutta olwa buli mwana gw'endiga; okuba ekiweebwayo ekyokebwa eky'ewumbe eddungi, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama.
14 N'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako binaabanga kitundu kya ini ey'envinnyo olw'ente, n'ekitundu eky'okusatu eky'ekibya olw'endiga etmume, n'ekitundu eky'okuna ekya ini olw'omwana gw'endiga: ekyo kye kiweebwayo ekyokebwa ekya buli mwezi okumalako emyezi egy'omwaka.
15 N'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi eri Mukama; eneeweebwangayo era n'ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako.
16 Era mu mwezi ogw'olubereberye, ku lunaku olw'omwezi olw'ekkumi n'ennya, wanaabangawo Okuyitako kwa Mukama.
17 Ne ku lunaku olw'ekkumi n'ettaano olw'omwezi ogwo wanaabangawo embaga: emigaati egitazimbulukuswa ginaaliirwanga ennaku musanvu.
18 Ku lunaku olw'olubereberye wanaabangawo okukuxnaana okutukuvu; temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono:
19 naye munaawangayo ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro, ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama; ente envubuka bbiri, n'endiga ennume emu, n'abaana b'endiga abalume musanvu abatannamala mwaka gumu: banaabanga gye muli abataliiko bulema:
20 n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, obutta obulungi obutabuddwamu amafuta: munaawangayo ebitundu eby'ekkumi bisatu olw'ente, n'ebituadu eby'ekkumi bibiri olw'endiga ennume;
21 onoowangaye ekitundu ekirala eky'ekkumi olwa buli mwana gw'endiga ku baana b'endiga omusanvu;
22 n'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, okubatangirira.
23 Munaawangayo ebyo era n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'enkya, ekinaabanga ekiweebwayo ekyokebwa ekitali ggwaawo.
24 Bwe mutyo bwe munaawangayo buli lunaku, okumalako ennaku musanvu, ekyokulya eky'ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro, eky'evvumbe eddungi eri Mukama: kinaaweebwangayo era n'ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n ekiweebwayo ekyokunywa ekyako.
25 Ne ku lunaku olw'omusanvu mutiaabanga n'okukuŋŋaana okutukuvu; tmukolanga mulimu gwonna ogw'emikono.
26 Era ne ku lunaku olw'ebibala ebibereberye, bwe munaawangayo ekiweebwayo eky'obutta 'obuggya eri Mukama mu mbaga yammwe eya ssabbiiti, kale munaabanga n'okukuŋŋaana okutukuvu; temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono:
27 naye munaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa okuba ewumbe eddungi eri Mukama; ente envubuka bbiri, endiga ennume emu, abaana b'endiga abalume musanvu abatannamala mwaka gumu;
28 n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, obutta obulungi obutabuddwamu amafuta, ebitundu eby'ekkumi bisatu olwa buli nte, ebitundu eby'ekkumi bibiri olw'endiga ennume emu,
29 ekitundu ekirala eky'ekkumi olwa buli mwana gw'endiga ku baana b'endiga omusanvu;
30 embuzi ennume emu okubatangirira.
31 Obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako, munaawangayo n'ebyo (binaabanga gye muli ebitaliiko bulema), n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako.
   

Essuula 29

[Ddayo waggulu]
1 Ne mu mwezi ogw'omusanvu ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi, munaabanga n'okukuggaana okutukuvu; temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono: lwe lunaku olw'okufuuyirako amakondeere gye muli.
2 Era munaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa okuba ewumbe eddungi eri Mukama; ente envubuka emu, endiga ennume emu, abaana b'endiga abalume omusanvu abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema:
3 n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, obutta obulungi obutabuddwamu amaifuta, ebitundu eby'ekkumi bisatu olw'ente, ebitundu eby'ekkumi bibiri olw'endiga ennume,
4 n'ekitundu eky'ekkumi kimu olwa buli mwana gw'endiga ku baana b'endiga omusanvu: 5 n'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, okubatangirira:
5 n'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, okubatangirira:
6 obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa eky'omwezi ogwakajja guboneke, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako, ng'etteeka lyabyo bwe liri, okuba evvumbe eddungi, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama.
7 Ne ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi ogwo ogw'omusanvu munaabanga n'okukuŋŋaana okutuikuvu; era munaabonerezanga obulamu bwammwe; temukolanga mulimu gwonna:
8 naye munaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama okuba evvumbe eddungi; ente envubuka emu, endiga ennume emu, abaana b'endiga abalume musanvu abatannamala mwaka gumu; banaabanga gye muli abataliiko bulema:
9 n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, obutta obulungi obutabuddwamu amafuta, ebitundu eby'ekkumi bisatu olw'ente, ebitundu eby'ekkumi bibiri olw'endiga ennume emu,
10 ekitundu ekirala eky'ekkumi olwa buli mwana gw'endiga ku baana b'endiga omusanvu:
11 embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi; obutassaako ekiweebwayo olw'ekibi eky'okutangirira, n'ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokuaywa ebyako.
12 Ne ku lunaku olw'ekkumi n'ettaano olw'omwezi ogw'omusanvu munaabanga n'okukunnaana okutukuvu; temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono, era munaakwatiranga embaga ennaku musanvu eri Mukama:
13 era munaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro, eky'ewunibe eddungi eri Mukama; ente envubuka kkumi na ssatu, endiga ennume bbiri, abaana b'endiga abalume kkumi na bana abatannamala mwaka gumu; banaabanga abataliiko bulema:
14 n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, obutta obulungi obutabuddwamu amafuta, ebitundu eby'ekkumi bisatu olwa buli nte ku nte ekkumi n'essatu, ebituadu eby'ekkumi bibiri olwa buli ndiga ennume ku ndiga ennume zombi,
15 n'ekitundu ekirala eky'ekkumi olwa buli mwana gw'endiga ku baana b'endiga ekkumi n'abana:
16 n'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi; obutassaako' ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako.
17 Ne ku lunaku olw'okubiri munaawangayo ente envubuka kkumi na bbiri, endiga ennume bbiri, abaana b'endiga abalume kkumi na bana abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema:
18 n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'endiga, ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga, ng'etteeka bwe liri:
19 n'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi; obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako.
20 Ne ku lunaku olw'okusatu ente kkumi n'emu, endiga enntune bbiri, abaana Wendiga abalume kkumi aa bana abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema;
21 n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'endiga, ng'omuweado gwabyo bwe gunaabanga, ng'etteeka bwe liri:
22 n'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi; obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako.
23 Ne ku lunaku olw'okuna ente kkumi, endiga ennume bbiri, abaana Wendiga abalume kkumi na bana abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema:
24 ekiweebwayo eky'obutta ekyako a'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'endiga, ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga, ng'etteeka bwe liri:
25 n'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi; obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako.
26 Ne ku lunaku, olw'okutaano ente mwenda, endiga ennume bbiri, abaana b'endiga abalume kkumi na bana abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema:
27 n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'endiga, ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga, ng'etteeka bwe liri:
28 n'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi; obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako.
29 Ne ku lunaku olw'omukaaga ente munaaaa, endiga ennume bbiri, abaana Wendiga abalume kkumi na bana abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema:
30 n'eluweebwayo eky'obutta ekyako n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente, olw'endiga enaume, n'olw'abaana b'endiga, ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga, ng'etteeka bwe liri:
31 n'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi; obutassaako eluweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako.
32 Ne ku lunaku olw'omusanvu ente musanvu, endiga enaume bbiri, abaana Wendiga abalume kkumi na bana abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema:
33 n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente, olw'endiga eanume, n'olw'abaana b'endiga, ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga, ng'etteeka bwe liri:
34 n'embuzi enaume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi; obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, eldwcebwayo eky'obutta ekyaho, n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako.
35 Ku lunaku olw'omunaana munaabanga n'okukuŋŋaana okw'okwewombeeka: temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono:
36 naye munaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro, elry'ewumbe eddungi en Mukama: ente emu, endiga ennume emu, abaana Wendiga abalume musanvu abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema:
37 ekiweebwayo eky'obutta ekyako n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'eadiga, binaabanga ag'omuwendo gwabyo, ng'etteeka bwe liri:
38 n'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi: obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa elutaliggwaawo, n'eluweebwayo eky'obutta ekyako, a'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako.
39 Ebyo bye munaawangayo eri Mukama mu mbaga zammwe ezaalagirwa, obutassaako bweyamo bwammwe, n'ebyo bye muwaayo ku bwammwe, okuba bye muwaayo ebyokebwa, ne bye muwaayo eby'obutta, ne bye muwaayo ebyokunywa, ne bye muwaayo olw'emirembe.
40 Musa n’abuulira abaana ba Isiraeri nga byonna bwe byali Mukama bye yalagira Musa.
   

Essuula 30

[Ddayo waggulu]
1 Musa n'agamba emitwe gy'ebika by'abaana ba Isiraeri nti Kino kye kigambo Mukama ky'alagidde.
2 Omusajja bw'aneeyamanga obweyamo eri Mukama, oba bw'anaalayiranga ekirayiro okulagaanya obulamu bwe n'endagaano, tavumisanga kigambo kye; anaakolanga nga byonna bwe biri ebifuluma mu kamwa ke.
3 Era omukazi bw'aneeyamanga obweyamo eri Mukama, ne yeeragaanya n'endagaano, ng'ali mu anyumba ya kitaawe, mu buto bwe;
4 kitaawe n'awulira obweyamo bwe n'endagaano gy'alagaanyizza obulamu bwe, kitaawe n'amusirikira: kale obweyamo bwe bwonna bunaanyweranga, na buli ndagaano gy'alagaanyizza obulamu bwe eneenyweranga.
5 Naye kitaawe bw'anaamugaananga ku lunaku lw'awulirirako; tewabangawo ku bweyamo bwe newakubadde ku ndagaano ze, ze yalagaanya obulamu bwe, eneenyweranga: era Mukama anaamusonyiwanga kubanga lutaawe yamugaana.
6 Era bw'anaabanga alina bba, obweyamo bwe nga buli ku ye, oba emimwa gye bye gyogera ng'aYanguyiriza, by'alagaanyizza obulamu bwe;
7 bba n'awulira n'amusirikira ku lunaku lw'akiwulirirako : kale obweyamo bwe bunaanyweranga, n'endagaano z'alagaanyizza obulamu bwe zinaayweranga.
8 Naye bba bw'anaamugaananga ku lunaku lw'akiwulirirako; kale anajjululanga obweyamo bwe obuli ku ye, n'emimwa gye bye gyogedde ng'ayanguyirizza, by'alagaanyizza obulamu bwe: era Mukama anaa musonyiwanga.
9 Naye obweyamo bwa nnamwandu oba bw'oyo eyagobebwa bba, buli kye yalagaanya obulamu bwe, kinaanyweranga ku ye.
10 Era oba nga yeeyamira obweyamo mu nnyumba ya bba, oba yalagaanya obulamu bwe n'endagaano ng'alayira,
11 bba n'akiwulira n'amusirikira n'atamugaana; kale obweyamo bwe bwonna bunaanyweranga, na buli ndagaano gye yalagaanya obulamu bwe eneenyweranga.
12 Naye bba oba nga yabidibya ku lunaku lwe yabiwulirirako; kale buli ekyafuluma mu mimwa gye mu bigambo by'obweyamo bwe oba mu bigambo by'endagaano y'obulamu bwe tekinyweranga: bba ng'abijjuludde; era Mukama auaamusonyiwanga.
13 Buli bweyamo na buli kirayiro eky'endagaano eky'okwebonereza obulamu bwe, bba ayinza okukinyweza, oba bba ayinza okukijjulula.
14 Naye bba bw'anaamusirikiriranga ddala bulijjo bulijjo; kale anaanywezanga obweyamo bwe bwonna, oba endagaano ze zonna eziri ku ye: ng'abinywezezza, kubanga yamusirikira ku lunaku lwe yabiwulirirako.
15 Naye bw'anaabidibyanga n'gamaze okubiwulira; kale ye anaabangako obutali butuukirivu bw'omukazi.
16 Ago ge mateeka Mukama ge yalagira Musa, wakati w'omusajja ne mukazi we, wakati wa kitaawe w'omuwala ne muwala we, ng'akyali mu buto bwe, mu nnyumba ya kitaawe.
   

Essuula 31

[Ddayo waggulu]

1 Mukama n'agamba Musa nti
2 Woolera eggwanga ly'abaana ba Isiraeri ku Bamidiyaani; oluvannyuma olyoke okuŋŋaanyizibwe eri abantu bo.
3 Musa n'agamba abantu nti Muggye mu mmwe abasajja mubawe eby'okulwanyisa olw'entalo, batabaale Midiyaani, okuwoolera eggwanga lya Mukama ku Midiyaaai.
4 Munaggya ku buli kika lukumi okubunya ebika byonna ebya Isiraeri, ne mubatuma okutabaala.
5 Awo ne baleeta ku nkumi za Isiraeri, ku buli kika lukumi, kakumi mu enkumi bbiri nga balina ebyokulwanyisa olw'entalo.
6 Musa n'abasindika okutabaala, ku buli kika lukumi, bo ne Finekaasi mutabani wa Eriyazaali kabona, okutabaala, awamu n'ebintu eby'omu watukuvu n'amakondeere agalawa mu mukono gwe.
7 Ne balwana ne Midiyaani, nga Mukama bwe yalagira Musa; ne batta buli musajja.
8 Ne batta bakabaka ba Midiyaani wamu n'abalala abattibwa; Evi ne Lekemu, ne Zuuli, ne Kuula, ne Leeba, bakabaka ba Midiyaani abataano: ne Balamu mutabani wa Byoli baamutta n'ekitala.
9 Abaana ba Isiraeri ne banyaga abakazi ba Midiyaaai n'abaana baabwe abato; n'ebisibo byabwe byonna, n'embuzi zaabwe zonna, n'ebintu byabwe byonna ne babitwala okuba omunyago.
10 N'ebibuga byabwe byonna mu bifo mwe baasulanga, n'ensiisira zaabwe zonna, ne babyokya omuliro.
11 Ne batwala omunyago gwonna ne bye baafuna byonna, oba nga bantu oba nga nsolo.
12 Ne baleeta omwandu ne bye baafuna n'omunyago eri Musa n'eri Eriyazaali kabona a'eri ekibiina ky'abaana ba Isiraeri, eri olusiisira olwali mu nsenyi za Mowaabu, eziri ku Yoludaani e Yeriko.
13 Awo Musa ne Eriyazaali kabona n'abakulu bonna ab'ekibiina ne bafuluma okubasisinkana ebweru w'olusiisira.
14 Musa n'asuguwalira abaami b'eggye, abaami b'enkumi n'abaami b'ebikumi, abaava mu kuweereza mu lutabaalo.
15 Musa n'abagamba nti Abakazi bonna mubawonyezza okufa?
16 Laba, bano be baasobesa abaana ba Isiraeri ku Mukama, olw'okuteesa kwa Balamu, mu bigambo bya Peoli, bw'atyo kawumpuli n'aba mu kibiina kya Mukama.
17 Kale ano kaakano mutte buli musajja ku baana abato, era mutte buli mukazi eyamanya omusajja ng'asula naye.
18 Naye abaana abato ab'obuwala, abatamanyanga musajja nga basula naye, mubeewonyeze obutafa.
19 Era musiisire ebweru w'olusiisira ennaku musanvu: buli eyatta omuntu yenna, era buli eyakoma ku muntu yenna eyattibwa, mwerongoose ku lunaku olw'okusatu ne ku lunaku olw'omusanvu, mmwe n'omwandu gwammwe.
20 Na buli kyambalo na buli kintu eky'eddiba, n'omulimu gwonna ogw'ebikuzzi by'embuzi, n'ebintu byonna eby'emiti, muneerongoosa.
21 Eriyazaali kabona n'agamba abasajja abatabaazi abaatabaala nti Lino lye tteeka ery'ekiragiro Mukama ky'alagidde Musa:
22 naye zaabu ne ffeeza, ekikomo, ekyuma, ebbaati, n'erisasi,
23 buli kintu ekiyinza omuliro, munaakiyisa mu muliro, ne kiba kirongoofu; naye kinaalongoosebwa n'amazzi ag'okwawula: n'ebyo byonna ebitayinza muliro munaabiyisa mu mazzi.
24 Era mulyoza engoye zammwe ku lunaku olw'omusanvu, ne muba balongoofu, oluvannyuma ne mulyoka muyingira mu lusiisira.
25 Mukama n'agamba Musa nti
26 Bala omuwendo gw'omunyago ogwanyagibwa, abantu ' era n'ensolo, ggwe ne Eriyazaali kabona n'emitwe gy'ennyumba za bakitaabwe ez'ekibiina:
27 mwawulemu omunyago ebitundu bibiri; eky'abasajja abamanyi entalo abaatabaala, n'eky'ekibiina kyonna:
28 omusolooleze Mukama omusolo ku basajja abatabaazi abaatabaala: buli bitaano obulamu bumu, ku bantu ne ku nte ne ku ndogoyi ne ku mbuzi:
29 omusolooleze Mukama omusolo ku basajja abatabaazi abaatabaala: buli bitaano obulamu bumu, ku bantu ne ku nte ne ku ndogoyi ne ku mbuzi:
30 Ne ku kitundu eky'abaana ba Isiraeri onoggyako obumu obuggibwa ku buli ataano, ku bantu, ku nte, ku ndogoyi, ne ku mbuzi, ku nsolo zonna, n'obuwa Abaleevi, abakuuma ennyumba ya Mukama gye baateresebwa.
31 Musa ne Eriyazaali kabona ne bakola nga Mukama bwe yalagira Musa.
32 N'eby'okugereka ebyafikkawo ku munyago abasajja abatabaazi gwe baanyaga, byali endiga obusiriivu mukaaga mu obukumi musanvu mu enkumi ttaano,
33 n'ente obukumi musanvu mu enkumi bbiri,
34 n'endogoyi obukumi mukaaga mu lukumi,
35 n'abantu obukumi busatu mu enkumi bbiri okugatta bonna, ku bakazi abatamanyanga musajja nga basula naye.
36 abatamanyanga musajja nga basula naye. 36 N'ekitundu ekyali eky'abo abaatabaala, omuwendo gwakyo kyali endiga obusiriivu busatu mu obukumi busatu mu kasanvu mu bitaano:
37 n'omusolo gwa Mukama ogw'oku ndiga gwali lukaaga mu nsanvu mu ttaano.
38 N'ente zaali obukumi busatu mu kakaaga; ku ezo omusolo gwa Mukama gwali nsanvu mu bbiri.
39 N'endogoyi zaali obukumi busatu mu bitaano; ku ezo omusolo gwa Mukama gwali nkaaga mu emu.
40 N'abantu baali kakumi mu kakaaga; ku abo omusolo gwa Mukama gwali abantu asatu mu babiri.
41 Musa n'awa Eriyazaali kabona omusolo, kye kyali ekiweebwayo ekisitulibwa ekya Mukama, nga Mukama bwe yalagira Musa.
42 Musa n'aggya ku kitundu eky'abaana ba Isiraeri, Musa kye yayawula ng'akiggya ku basajja abaatabaala,
43 (era ekitundu eky'ekibiina kyali endiga obusiriivu busatu mu obukumi busatu mu kasanvu mu bitaano,
44 n'ente obukumi busatu mu kakaaga,
45 n'endogoyi obukumi busatu mu bitaano,
46 n'abantu kakumi mu kakaaga;)
47 ku kitundu eky'abaana ba Isiraeri Musa n'aggya obulamu bumu obnggibwa ku buli ataano, ku bantu era ne ku nsolo, n'abiwa Abaleevi abaakuumanga. ennyumba ya Mukama gye baateresebwa; nga Mukama bwe yalagira Musa.
48 N'abaami abaatwala enkumi ez'omu ggye, abaami b'enkumi n'abaami b'ebikumi, ne basemberera Musa:
49 ne bagamba Musa nti Abaddu bo babaze omuwendo gw'abasajja abatabaazi be tutwala, so tekubuzeeko muntu n'omu ku ffe.
50 Era tuleese ekirabo kya Mukama, buli muntu ky'afunye, ebyobuyonjo ebya zaabu, emikuufu egy'oku magulu, n'emisagga, empeta eziriko obubonero n'ez'omu matu, n'ebikomo, okutangirira obulamu bwaffe mu maaso ga Mukama
51 Musa ne Eriyazaali kabona ne babaggyako ezaabu, ebyobuyonjo 'byonna ebiweese.
52 Ne zaabu yonna ey'ekiweebwayo ekisitulibwa kye baawaayo eri Mukama; nga bagiggya ku baami b'enkumi ne ku baami b'ebikumi, yali sekeri kakumi mu kakaaga mu lusanvu mu ataano.
53 (Kubanga abasajja abatabaazi; baali beenyagidde ebintu, buli mu'ntu ebibye.)
54 Musa ne Eriyazaali kabona ne batwala ezaabu ey'abaami b'enkumi n'ab'ebikumi, ne bagireeta mu weema ey'okusisinkanirangamu, okuba nga ekijjukizo eri abaana ba Isiraeri mu maaso ga Mukama.
   


Essuula 32

[Ddayo waggulu]

1 Abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi baalina ensolo nnyingi nnyo nnyini: awo bwe baalaba ensi ya Yazeri, n'ensi ye Gireyaadi, nga, laba, ekifo ekyo kifo kya nsolo;
2 abaana ba Gaadi n’abaaaa ba Lewubeeai ne bajja ne bagamba Musa ne Eriyazaali kabona n'abakulu ab'ekibiina nti
3 Atalisi ne Diboni ne Yazeri ne Nimula ne Kesuboni ne Ereale ne Sebamu ne Nebo ne Beoni,
4 ensi Mukama gye yakuba mu maaso g'ekibiina kya Isiraeri, ensi ya asolo, n'abaddu bo balina ensolo.
5 Ne boogera nti Oba nga tulabye ekisa mu maaso go, ensi eao eweebwe abaddu bo okuba obutaka; totusomosa Yoludaani.
6 Musa n'agamba abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni nti Baganda bammwe banaatabaala, mmwe nga mutudde wano?
7 Era kiki ekibakeŋŋenterezesa omwoyo gw'abaana ba Isiraeri obutasomoka okuyingira mu nsi Mukama gye yabawa?
8 Bakitammwe bwe baakola bwe batyo bwe nnabatuma nga nnyima e Kadesubanea okulaba ensi.
9 Kubanga bwe baayambuka mu kiwonvu e Esukoli, ne balaba ensi, ne bakeŋŋentereza omwoyo gw'abaana ba Isiraeri, baleme okuyingira mu nsi Mukama gye yali abawadde.
10 Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku lunaku luli, n'alayira ng'agunba nti
11 Mazima tewaliba ku basajja abaalinnya okuva mu Misiri, abaakamaze emyaka abiri n'okukirawo, abaliraba ensi gye nnalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo; kubanga tebangobere redde ddala:
12 wabula Kalebu mutabani wa Yefune Omukenizi ne Yoswa mutabani wa Nuni: kubanga abo bagobereredde ddala Mukama.
13 Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku Isiraeri, n'abatambulizatambuliza eyo n'eyo mu ddungu emyaka ana, okutuusa ezzadde lyonna abaali bakoze obubi mu maaso ga Mukama lwe baazikirira.
14 Era, laba, mmwe muyimiridde mu kifo kya bakitammwe, okwala okw'abantu abalina ebibi, okwongera nate ekiruyi kya Mukama eri Isiraeri.
15 Kubanga bwe munaakyuka obutamugoberera, anaabaleka nate omulundi ogw'okubiri mu ddungu nammwe munaazikiriza abantu bano bonna.
16 Ne bamusemberera ne bagamba nti Tunaazimbira ensolo zaffe ebiraalo wano, n'ebibuga olw'abaana baffe abato:
17 naye ffe bennyini tuliba nga tweteeseteese nga tukutte ebyokulwanyisa okukulembera abaana ba Isiraeri okutuusa lwe tulimala okubayingiza mu kifo kyabwe: n’abaana baffe abato balituula mu bibuga ebiriko enkomera olw'abo abatuula mu nsi.
18 Tetulikomawo mu nnyumba zaffe, okutuusa abaana ba Isiraeri lwe balimala okusikira buli muntu obusika bwe.
19 Kubanga tetulisikira wamu nabo emitala wa Yoludaani n'okweyongerayo; kubanga obusika bwaffe butugwiridde emitala w'eno ewa Yoludaani ebuvanjuba.
20 Musa n'abagamba nti Bwe munaakola ekigambo ekyo; bwe munaakwata ebyokulwanyisa okukulembera Mukama okutabaala,
21 na buli musajja ku mmwe alina ebyokulwanyisa bw'anaasomoka Yoludaani mu maaso ga Mukama, okutuusa lw'aligobera ddala abalabe be mu maaso ge,
22 ensi n'ewangulwa mu maaso ga Mukama: awo oluvaanyuma ne mulyoka mukomawo, ne mutabaako musango eri Mukama n'eri Isiraeri; n'ensi eno eneebanga butaka gye muli mu maaso ga Mukama.
23 Naye bwe mutaakole bwe mutyo, laba, nga mwonoonye Mukama: era mute,geerere ddala ng'okwonoona kwammwe kulibayigga.
24 Muzimbire abaana bammwe abato ebibuga, n'ebiraalo olw'endiga zammwe; era mukole elcyo ekifulwnye mu kammwa kammwe.
25 Abaana ba Gaadi n'abaaaa ba Lewubeeni ne bagamba Musa nti Abaddu bo banaakola nga mukama wange bw'alagidde.
26 Abubaffe abato, bakazi baffe, embuzi zaffe, n'ensolo zaffe zonaa binaabeera eyo mu bibuga eby'e Gireyaadi:
27 naye abaddu bo banaasomoka, buli musajja alina ebyokulwanyisa olw'entalo, mu maaso ga Mukama okutabaala, mukama wange bw'ayogedde.
28 Awo Musa n'alagira Eriyazaali kabona ebigambo byabwe ne Yoswa mutabani wa Nuni n'emitwe gy'ennyumba za bakitaabwe ez'ebika by'abaana ba Isiraeri.
29 Musa n'abagamba nti Abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni bwe balisomoka Yoludaani awamu nammwe, buli musajja alina ebyokulwanyisa olw'entalo, mu maaso ga ivtukama, ensi n'ewangulwa mu maaso gammwe; kale mulibawa ensi y'e Gireyaadi okuba obutaka:
30 naye, bwe batalikkiriza kusomoka wamu nammwe nga bakutte ebyokulwanyisa, baliba n'obutaka mu mmwe mu nsi ya Kanani.
31 Abaana ba Gaadi n'abaana ba Lewubeeni ne baddamu nti Nga Mukama bw'agambye abaddu bo, bwe tutyo bwe tunaakola.
32 Tunaasomoka nga tukutte ebyokulwanyisa mu maaso ga Mukama okuyingira mu nsi ya Kanani, era obutaka obw'obusika bwaffe bulibeera naffe emitala wa Yoludaani.
33 Musa n'abawa bo, abaana ba Gaadi n’abaana ba Lewubeeni, n'ekitundu ky'ekika kya Manase mutabani wa Yusufu, obwakabaka bwa Sikoni kabaka w'Abamoli n'obwakabaka bwa Ogi kabaka w'e Basani, ensi ng'ebibuga byayo bwe byali wamu n'ensalo zaabyo, bye bibuga eby'omu nsi eriraanyeewo.
34 Abaana ba Gaadi ne bazimba Diboni ne Atalosi ne Aloweri;
35 ne Aterosisofani ne Yazeri ne Yogubeka;
36 ne Besunimira ne Besukalaani: ebibuga ebiriko enkomera n'ebisibo by'endiga.
37 Abaana ba Lewubeeni ne bazimba Kesuboni ne Ereale ne Kiriyasayimu;
38 ne Nebo ne Baalumyoni, (nga bawaanyisizza amannya gaabyo), ne Sibima: ne babituuma amannya amalala ebibuga bye baazimba.
39 Abaana ba Makiri mutabani wa Manase ne bagenda e Gireyaadi, ne bakirya, ne bagobamu Abamoli abaali omwo.
40 Musa n'awa Makiri mutabani wa Manase Gireyaadi; n'abeera omwo.
41 Yayiri mutabani wa Manase n'agenda n'alya ebibuga byayo, n'abiyita Kavosuyayiri.
42 Noba n'agenda n'alya Kenasi, n'ebyalo byakyo, n'akituuma Noba, ng'erinnya lye ye bwe lyali.
   

Essuula 33

[Ddayo waggulu]

1 Bino bye biramago eby'abaana ba Isiraeri, bwa baava mu nsi y'e Misiri ng'eggye lyabwe bwe lyali wansi w'omukono gwa Musa ne Alooni.
2 Musa n'awandiika okusitula kwabwe ng'ebiramago byabwe bwe byali olw'ekiragiro kya Mukama: era bino bye biramago byabwe ng'okusitula kwabwe bwe kwali.
3 Ne basitula e Lamesesi mu mwezi ogw'olubereberye, ku lunaku olw'eklcumi a'ettaano olw'omwezi ogw'olubereberye; ku lw'enkya Okuyitako nga kuwedde abaana ba Isiraeri ne bavaayo n'omukono ogwagulumizibwa mu maaso g'Abamisiri bonna,
4 Abamisiri bwe baali nga bakyaziika ababereberye baabwe bonna Mukama be yakuba mu bo: ne ku bakatonda baabwe Mukama n'awalana emisango.
5 Abaana ba Isiraeri ne basitula e Lamesesi, ne basiisira e Sukkosi.
6 Ne basitula e Sukkosi, ne basiisira e Yesamu, ekiri ku mabbali g'eddungu.
7 Ne basitula e Yesamu ne badda ennyuma okntuuka e Pikakirosi, ekyolekera Baalizefoni: ne basiisira okwolekera Migudooli.
8 Ne basitula e Kakirosi, ne bayita wakati mu nnyanja ne bayingira mu ddungu: ne batambula olugendo olw'ennaku ssatu mu ddungu ery'e Yesamu, ne basiisira mu Mala.
9 Ne basitula e Mala ne batuuka e Erimu: era mu Erimu waaliwo ensulo z'amazzi kkumi na bbiri, n'enkindu nsanvu; ne basiisira eyo
10 Ne basitula e Erimu, ne basiisira ku Nnyanja Emmyufu.
11 Ne basitula okuva ku Nnyanja Emmyufu, ne basiisira mu ddungu Sini.
12 Ne basitula okuva mu ddungu Sini, ne basiisira e Dofuka.
13 Ne basitula e Dofuka, ne basiisira e Yalusi.
14 Ne basitula e Yalusi, ne basiisira e Lefidimu, awataali mazzi abantu okunywa.
15 Ne basitula e Lefidimu, ne basiisira mu ddungu lya Sinaayi.
16 Ne basitula okuva mu ddungu lya Sinaayi, ne basiisira e Kiberosukataava.
17 Ne basitula e Kiberosukataava, ne basiisira e Kazerosi.
18 Ne basitula e Kazerosi, ne basiisira e Lisuma.
19 Ne basitula e Lisuma, ne basiisira e Limoniperezi.
20 Ne basitula e Limoniperezi, ne basiisira e Libuna.
21 Ne basitula e Libuna, ne basiisira e Lisa.
22 Ne basitula e Lisa, ne basiisira e Kekerasa.
23 Ne basitula e Kekerasa, ne basiisira ku lusozi Seferi.
24 Ne basitula okuva ku lusozi Seferi, ne basiisira e Kalada.
25 Ne basirula e Kalada, ne basiisira e Makerosi.
26 Ne basitula e Makerosi, ne basiisira e Takasi.
27 Ne basirula e Takasi, ne basiisira e Tera.
28 Ne basitula e Tera, ne basiisira e Misuka.
29 Ne basitula e Misuka, ne basiisira e Kasumona.
30 Ne basitula e Kasumona, ne basiisira e Moserosi.
31 Ne basitula e Moserosi, ne basiisira e Beneyakani.
32 Ne basitula e Beneyakani, ne basiisira e Kolukagidugada.
33 Ne basitula e Kolukagidugada, ne basiirisa e Yorubasa.
34 Ne basitula e Yotubasa, ne basiisira e Yabulona.
35 Ne basitula e Yabulona, ne basiisira e Ezyonigeba.
36 Ne basirula e Ezyonigeba, ne basiisira mu ddungu Zini (ye Kadesi):
37 Ne basitula e Kadesi, ne basiisira ku lusozi Koola, ku mabbali g'ensi ya Edomu.
38 Alooni kabona n'alinnya ku lusozi Koola olw'ekiragiro kya Mukama, n'afiira okwo, abaana ba Isiraeri nga baakamaze emyaka ana okuva mu nsi y'e Misiri, mu mwezi ogw'okutaano, ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi.
39 Era Alooni yali yaakamaze emyaka kikumi mu abiri mu esatu bwe yafiira ku lusozi Koola.
40 N'Omukanani, kabaka w'e Yaladi, eyatuulanga ebukiika obwa ddyo mu nsi ya Kanani, n'awulira abaana ba Isiraeri nga bajja.
41 Ne basitula okuva ku lusozi Koola, ne basiisira e Zalumona.
42 Ne basitula e Zalumona, ne basiisira e Punoni.
43 Ne basitula e Punoni, ne basiisira e Yobosi.
44 Ne basitula e Yobosi, ne basiisira e Iyeabalimu, ku mabbali ga Mowaabu.
45 Ne basitula e Iyimu, ne basiisira e Dibonugadi.
46 Ne basirula e Dibonugadi, ne basiisira e Yalumonudibulasaimu.
47 Ne basitula e Yalumonudibulasaimu, ne basiisira ku nsozi Abalimu, okwolekera Nebo.
48 Ne basitula okuva ku nsozi Abalimu, ne basiisira mu nsenyi za Mowaabu ku Yoludaani e Yeriko.
49 Ne basiisira ku Yoludaani, okuva e Besuyesimosi okutuuka e Yaberisitimu mu nsenyi za Mowaabu.
50 Mukama n'agambira Musa mu nsenyi za Mowaabu ku Yoludaani e Yeriko nti
51 Yogera n'abaana ba Isiraeri obagambe nti Bwe mulisoImoka Yoludaani ne muyingira mu nsi ya Kanani,
52 kale muligobamu bonna abatuula mu nsi mu maaso gammwe, ne muzikiriza amayinja gaabwe gonna agaliko ebifaananyi, ne muzikiriza ebifaananyi byabwe byonna ebifumbe, ne musuulasuula ebifo byabwe byonna ebigulumivu:
53 era mulirya ensi ne mutuula omwo: kubanga mmwe ngiwadde ensi okugirya.
54 Era mulisikira ensi n'obululu ng'enda zammwe bwe ziri; abayinga obungi mulibawa obusika okusukkiriza, n'abatono olibawa obusika okukendeezaako: wonna wonna akalulu we kaligwirira omuntu, kale we waliba awawe; ng'ebika bya bakitammwe bwe biri bwe mulisika bwe mutyo.
55 Naye bwe mutalikkiriza kugobamu abo abatuula mu nsi mu maaso gammwe; kale abo be mulisigaza ku bo banaabanga ng'ebifumita mu maaso gammwe era ng'amaggwa mu mbiriizi zammwe, era banaabateganyanga Imu nsi gye mulituulamu.
56 Awo olulituuka, nga bwe nnali ndowooza okubakola bo, bwe ntyo bwe ndibakola mmwe.
   

Essuula 34

[Ddayo waggulu]

1 Mukama n'agamba Musa nti
2 Lagira abaana ba Isiraeri obagambe nti Bwe muliyingira mu nsi ya Kanani, (eyo ye nsi eribagwira okuba obusika, ensi ya Kanani ng'ensalo zaayo bwe ziri,)
3 kale oluuyi lwammwe olw'obukiika obwa ddyo luliva ku ddungu Zini ne luyita ku mabbali ga Edomu, n'ensalo yammwe ey'obukiika obwa ddyo eriva ku nkomerero y'Ennyanja Eyomunnyo ebuvanjuba:
4 n'ensalo yammwe erikyukira ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'ekkubo eririnnya ku Akulabbimu, n'eyita n'etuuka Ezini: n'enkomerero yaayo eriba ku luuyi olw'obukiika olwa ddyo olw'e Kadesubanea; era erifuluma okutuuka e Kazaladali, n'eyita n'etuuka e Yazimoni:
5 era ensalo erikyukira okuva e Yazimoni okutuuka ku mugga ogw'e Misiri, n'enkomerero yaayo eriba ku nnyanja.
6 N'okuba ensalo ey'ebugwanjuba, muliba n'ennyanja ennene n'ensalo yaayo: eyo y'eriba ensalo yammwe ey'ebugwanjuba.
7 N'eno y'eriba ensalo yammwe ey'obukiika obwa kkono: okuva ku nnyaaja ennene mulyerambira olusozi Koola:
8 okuva ku lusozi Koola muliramba okutuuka w'oyingirira e Kamasi; n'enkomerero y'ensalo eriba ku Zedada:
9 era easalo erifuluma okuruuka e Zifuloni, n'enkomerero yaayo eriba ku Kazalenaani: eyo y'eriba ensalo yammwe ey'obukiika obwa kkono.
10 Era muliramba ensalo yammwe ey'ebuvanjuba okuva e Kazalenaani okuruuka e Sefamu:
11 era ensalo eriva e Sefamu n'ekka e Libula ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Yaini; era ensalo erikka, n'etuuka ku lubalama lw'ennyanja ey'e Kianeresi ebuvanjuba:
12 era ensalo erikka n'etuuka ku Yoludaani, n'enkomerero yaayo eriba ku Nnyanja Eyomunnyo: eyo y'e riba ensi yammwe ng'easalo zaayo bwe ziriba enjuyi zonna.
13 Musa n'alagira abaana ba Isiraeri ng'ayogera nti Eyo ye nsi gye mulisikira n'obululu, Mukama gy'alagidde okuwa ebika omwenda n'ekika eky'ekitundu:
14 kubanga ekika ky'abaana' ba Lewubeeni ng'ennyumba za bakitaabwe bwe ziri, n'ekika ky'abaana ba Gaadi ng'ennyumba za bakitaabwe bwe ziri, baamala okuweebwa obusika bwabwe n'ekika eky'ekitundu ekya Manase baamala okubuweebwa:
15 ebika ebibiri n'ekika eky'ekitundu baamala okuweebwa obusika bwabwe emitala wa Yoludaani e Yeriko ebuvanjuba enjuba gy'eva.
16 Mukama n'agamba Musa nti
17 Gano ge mannya g'abasajja abalibagabira ensi okuba obusika: Eriyazaali kabona ne Yoswa mutabani wa Nuni.
18 Era mulitwala omukulu omu ku buli kika, okugaba ensi okuba obusika.
19 Era gano ge manaya g'abasajja: ku kika kya Yuda Kalebu mutabani wa Yefune.
20 Ne ku kika ky'abaaaa ba Simyoni Semweri mutabani wa Ammikudi.
21 Ku kika kya Benyamiai, Eridaadi mutabani wa Kisuloni.
22 Ne ku kika ky'abaana ba Ddaani, omukulu omu Buki mutabani wa Yoguli.
23 Ku baana ba Yusufu: ku kika ky'abaana ba Manase, omukulu omu Kanieri mutabani wa Efodi;
24 ne ku kika ky'abaana ba Efulayimu omukulu omu Kamueri mutabani wa Sifutani.
25 Ne ku kika ky'abaana ba Zebbulooni, omukulu omu Erizafani mutabani wa Palunaki.
26 Ne ku kika ky'abaana ba Isakaali, omukulu omu Palutieri mutabani wa Azani.
27 Ne ku kika ky'abaana ba Aseri, omukulu omu Akikuda mutabaai wa Seromi.
28 Ne ku kika ky'abaana ba Nafutaali, omukulu omu Pedakeri mutabani wa Ammikudi.
29 Abo be baabo Mukama be yalagira okugabira abaana ba Isiraeri obusika mu nsi ya Kanaani.
   

Essuula 35

[Ddayo waggulu]

1 Mukama n'agambira Musa mu nsenyi za Mowaabu ku Yoludaani e Yeriko nti
2 Lagira abaana ba Isiraeri okuwa Abaleevi ebibuga eby'okutuulamu nga babiggya ku busika obw'obutaka bwabwe; era n'amalundiro ag'oku bibuga agabyetoolodde muligawa Abaleevi
3 N'ebibuga banaabanga nabyo okusulamu: n'amalundiro gaako ganaabanga ga bisibo byabwe era ga bintu byabwe era ga nsolo zaabwe zonna.
4 N'amalundiro ag'oku bibuga, ge muliwa Abaleevi, galiva ku bbugwe w'ekibuga n'okweyongerayo emikono lukumi enjuyi zonna.
5 Era muligera ebweru w'ekibuga ku luuyi olw'ebuvanjuba emikono enkumi bbiri, ne ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo emikono enkumi bbiri, ne ku luuyi olw'ebugwanjuba emikono enkumi bbiri, ne ku luuyi olw'obukiika obwa kkono emikono enkumi bbiri, ekibuga nga kiri wakati. Ago ge galiba gye bali amalundiro ag'oku bibuga.
6 N'ebibuga bye muliwa Abaleevi, biriba ebibuga mukaaga eby'okuddukiramu, bye muliwa omussi w'omuntu okuddukira omwo: era mulyongera ku ebyo ebibuga ana mu bibiri.
7 Ebibuga byonna bye muliwa Abaleevi biriba ebibuga ana mu munaana; byo n'amalundiro gaabyo.
8 N'ebibuga bye muliggya ku butaka obw'abaana ba Isiraeri okubigaba, ku bangi muliggyako bingi; ne ku batono muliggyako bitono: buli muntu ng'obusika bwe bwe buliba bw'alisikira, bw'atyo bw'aligabira Abaleevi ku bibuga bye.
9 Mukama n'agamba Musa nti
10 Yogera n'abaana ba Isiraeri obagambe nti Bwe mulisomoka Yoludaani ne muyingira mu nsi ya Kanani,
11 kale mulyeroadera ebibuga okuba ebibuga eby'okuddukiramu gye muli; omussi w'omuntu anattanga omuntu yenna ng'ataniddwa addukire omwo.
12 N'ebibuga biaaabanga gye muli bya kuddukirangamu eri omuwoolezi w'eggwanga; omussi w'omuntu alemenga okufa nga tannayimirira mu maaso g'ekibiina okusalirwa omusango.
13 N'ebibuga bye muliwa biriba gye muli ebibuga mukaaga bya kuddukiramu.
14 Muliwa ebibuga bisaru emitala wa Yoludaani, era muliwa ebibuga bisatu mu nsi ya Kanani; binaabanga bibuga bya kuddukirangamu.
15 Eri abaana ba Isiraeri n'eri omugenyi n'eri oyo atuula mu bo, ebibuga ebyo omukaaga binaabanga bya kuddukirangamu: buli anattanga omuntu yenna ng'ataniddwa addukirenga omwo.
16 Naye oba nga yamukuba n'ekintu eky'ekyuma n'okufa n'afa, oyo nga mussi wa muntu: omussi w'omuntu talemanga kuttibwa.
17 Era oba nga yamukuba n'ejjinja ng'alihutte mu ngalo, eriyinza okutta omuntu, n'afa, oyo nga mussi wa muntu: omussi w'omuntu talemanga kuttibwa.
18 Oba nga yamukuba n'ekintu eky'omuti ng'akikutte mu ngalo, ekiyinza okutta omuntu, n'afa, oyo nga mussi wa muntu: omussi w'omuntu talemanga kuttibwa.
19 Omuwoolezi w'omusaayi yenayini ye anattanga omussi w'omuntu: lw'amusisinkananga lw'amuttanga.
20 Era oba nga yamufumita olw'okumukyawa, oba yamukasuukirira, ng'ateeze, n'okufa n'afa;
21 oba yamukuba n'ekikonde olw'obulabe, n'okufa n'afa: eyamukuba talemanga kuttibwa; oye mussi wa muntu: omuwoolezi w'omusaayi alitta omussi w'omuntu; lw'alimusisinkana.
22 Naye oba nga yamufumita mangu awatali bulabe, oba yamukasuukirira ekintu kyonna nga tateeze,
23 oba ejjinja lyonna eriyinza okutta omuntu, nga tamulabye, n'alimusuulako, n'okufa n'afa, so tabanga mulabe we, so teyayagala kumukola bubi:
24 kale ekibiina banaasalanga omusango gw'oyo eyakuba n'omuwoolezi w'omusaayi ng'emisango egyo bwe giri:
25 era ekibiina banaawonyanga omussi w'omuntu mu mukono gw'omuwoolezi w'omusaayi, era ekibiina banaamuzzangayo mu kibuga kye eky'okuddukirangamu kye yali addukiddemu: era anaasulanga omwo okutuusa kabona omukulu eyafukibwako amafuta amatukuvu lw'anaafanga.
26 Naye omussi w'omuntu bw'anaabanga ayise ku nsalo y'ekilbuga kye eky'okuddukirangamu, ky'addukiramu;
27 omuwoolezi w'omusaayi n'amusanga ng'ali bweru w'ensalo y'ekibuga kye eky'okuddukirangamu, omuwoolezi w'omusaayi n'atta omussi w'omuntu; tabangako musango gwa musaayi:
28 kubanga yalema okubeera mu kibuga kye eky'okuddukirangamu okutuusa kabona omukulu lwe yandifudde: naye kabona omukulu ng'amaze okufa kale omussi w'omuntu anaddangayo mu nsi ey'obutaka bwe.
29 Era ebyo binaabanga tteeka lya musango gye muli mu mirembe gyammwe gyonna mu nnyumba zammwe zonna.
30 Buli anattanga omuntu yenna, omussi w'omuntu anattibwanga olw'akamwa k'abajulirwa: naye omujulirwa omu talumirizanga muntu yenna okumutta.
31 Era temukkirizanga bya kununula bulamu bwa mussi wa muntu, asaanidde okufa: naye talemanga kuttibwa.
32 So temukkirizanga bya kununula oyo eyaddukira mu kibuga kye eky'okuddukirangamu, akomewo okutuula mu nsi, okutuusa kabona lw'alifa.
33 Bwe mutyo tomwonoonanga nsi gye mulimu: kubanga omusaayi, ogwo gwe gwonoona ensi: so n'ensi teyinza kutangirirwa olw'omusaayi oguyiise omwo, wabula n'omusaayi gw'oyo eyaguyiwa.
34 So temwonoonanga nsi gye mutuulamu, gye mbeeramu wakati: kubanga nze Mukama mbeera wakati mu baana ba Isiraeri.
   

Essuula 36

[Ddayo waggulu]

1 Awo emitwe gy'ennyumba za bakitaabwe ez'enda y'abaana ba Gireyaadi, mutabani wa Makiri, mutabani wa Manase, ow'oku nda za batabani ba Yusufu, ne basembera ne boogerera mu maaso ga Musa ne mu maaso g'abakulu, emitwe gy'ennyumba za bakitaabwe ez'abaana ba Isiraeri:
2 ne boogera nti Mukama yalagira mukama wange okugabira abaana ba Isiraeri ensi n'obululu okuba obusika: era mukama wange yalagirwa Mukama okugabira obusika bwa Zerofekadi muganda waffe bawala be.
3 Era bwe banaafumbirwanga yenna ku baana b'ebika by'abaana ba Isiraeri ebirala, kale obusika bwabwe bunaggibwanga ku busika bwa bakitaffe, ne bugattibwa ku busika obw'ekika kye balibaamu: bwe butyo buliggibwa ku mugabo gw'obusika bwaffe.
4 Awo jjubiri ogw'abaana ba Isiraeri bwe gulituuka, kale obusika bwabwe buligattibwa ku busika obw'ekika eluriba ekyabwe: bwe butyo obusika bwabwe buliggibwa ku busika obw'ekika kya bakitaffe.
5 Musa n'alagira abaana ba Isiraeri ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali ag'ayogera nti Ekika kya batabani ba Yusufu boogera bya nsonga.
6 Kino kye kigambo Mukama ky'alagira ku bawala ba Zerofekadi, ng'ayogera nti Bafumbirwenga gwe banaasiimanga; kyokka ku nda y'ekika kya kitaabwe kwe banaafumbirwanga.
7 Bwe kiryo tewaabengawo busika bwonna obw'abaana ba Isiraeri obunaakyukanga okuva mu kika okuyingira mu kika kinnaakyo: kubanga abaana ba Isiraeri baneegattanga buli muntu n'obusika obw'ekika kya bakitaabwe.
8 Na buli muwala, anaabanga n'obusika mu kika kyonna eky'abaana ba Isiraeri, anaabanga mukazi w'omu ku nda ey'ekika kya kitaawe, abaana ba Isiraeri balyoke balye buli muaru obusika bwa bakitaabwe.
9 Bwe kityo tewaabengawo busika bwonna obunaakyukanga okuva mu kika okuyingira mu kika ekirala; kubanga ebika by'abaana ba Isiraeri baneegattanga buli muntu n'obusika bwe ye.
10 Nga Mukama bwe yalagira Musa, bwe batyo bawala ba Zerofekadi bwe baakola:
11 kubanga Maala, Tiruza, ne Kogula, ne Mirika, ne Noowa, bawala ba Zerofekadi, ne bafumbirwa batabani ba baganda ba kitaabwe.
12 Baafumbirwa ku nda za batabani ba Manase mutabani wa Yusufu, obusika bwabwe ne bubeeranga mu kika eky'enda ya kitaabwe.
13 Ebyo bye biragiro n'emisango, Mukama bye yalagira abaana ba Isiraeri n'omukono gwa Musa mu nsenyi za Mowaabu ku Yoludaaai e Yeriko.
   

Next
Back