About the Christian Books


Bible Stories and Bible Related Story Books

The Bible Stories and other related links are for you to take short cuts to the First, Second and third parts of the Bible Stories. Also included is the New Book Ebigere by'Empeewo ku Bifo Ebigulumivu, and Olugendo lw'a Mukristaayo n'olwa Namukristaayo. These are the book sites that you might find interesting; we have more pages and we have picked out just a few Bible Stories for you to read here, and if you would like to read the rest of the Bible Stories, Olugendo lwa Mukristaayo, ne Namukristaayo, awamu n'Ebigere by'Empeewo ku Bifo Ebigulumivu. You can place an order and read all the Stories of the Bible, including the other Bible related Books. Below is the list of the Books we have for you! Get a book and share these incredible stories with your whole family.

ENGERO EZ'OMU BAIBULI EKITUNDU EKISOOKA: Part One.

Ekitundu kino kyogera ku Ngero nga kitandikira ku kutondebwa kw'Ensi okutuukira ddala ku Baana ba Isiraeri nga beesabira kabaka okubafuga. Soma ku Kutondebwa kw'ensi, Ojjukira amataba ga Nuuwa? Ibulayimu engeri gye yasiimibwa Katonda n'amugya mu nsi Uli, n'agenda mu nsi gye yali tamanyi. Soma ku Isaaka ne Yakobo nga bwe yagenda mu Misiri n'abaana be, era n'engeri gye bavaayo. Soma ku by'amagero Musa bye yakolera mu Misiri era n'atuuka n'okugyayo n'abaana ba Isiraeri. Soma ne ku mateeka agatukwasibwa Mukama ku lusozi Kolebu (Sinaayi). Osome n'olugero lw'ennyana ensaanuuse, olabe abaana ba Isiraeri bwe beerabira Mukama, ate nga ne Musa akyayogera naye ku lusozi Sinaayi. Tambula n'abaana ba Isiraeri mu lugendo lwabwe olw'abatuusa mu nsi ensuubize, nga bakulemberwa Musa ne Yoswa abaddu ba Mukama, olabe n'engeri abaana ba Isiraeri gye baagabanamu ensi ya Kanani Mukama gye yasuubiza Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo.

ENGERO EZ'OMU BAIBULI EKITUNDU EKYOKUBIRI: Part Two.

Egero ez'omu Baibuli ekitundu ekyokubiri kyogera ku bakabaka ba Isiraeri abasooka, okusasika kwa Isiraeri, engeri ebika bya Isiraeri ekkumi gye byatwalibwa mu busibe mu Bwasuli,Yuda naye n'atwalibwa mu Babulooni. Oluvannyuma lw'emyaka Mukama gye yayolesa Yeremiya, nga baddayo mu nsi yaabwe, era ne baziimba Yeekaalu ya Mukama. Soma akitabo kino olabe engeri Mukama gye yayambangamu abantu be mu buli kizibu ekyabatuukangako, era nga buli lwe beewangayo ne baweereza Mukama, naye teyabalekanga mu buzibu, nga bwe yabasuubiza bwe yayogera n'omuddu we Musa. Kyokka ate laba engeri gye baava ku Mukama eyabakorera ebirungi ebyo byonna, ne bamuleka ne baweereza Babaali, bakatonda abatalina mukka, abalina amaaso naye nga tegalaba, emikono nga tegikwaata, n'amagulu nga tegasobola kutambula. Soma olabe olw'okunyiiza ennyo Mukama nga baatwalibwa mu busibe, era ng'ebika ekkumi, ebyatwalibwa mu busibe mu Bwasuli nga tebyaddayo kulaba ku nsi yaabwe ennungi, Mukama gye yabawa okubeera obusika bwabwe! Soma ku bakabaka ba Yuda okuviira ddala ku Lekobowaamu okutuukira ddala ku kabaka Zeddekiya. Era laba n'engeri Yuda bwe yatwalibwa mu Babulooni, yeekaalu ya Mukama kabaka Sulemaani gye yaziimba n'eyokebwa omuliro. Kyokka lwakuba nga baatwalibwa mu busibe, naye Mukama teyabeerabira. Era ekiseera bwe kituusa kye yabategeeza ng'ayita mu muddu we Yeremiya, nga baddayo mu nsi yaabwe era ne baziimba ne yeekaalu ya Mukama, era ne bbugwe wa Yerusaalemi eyayokebwa omuliro, Nekemiya nga yabayamba okumuzimba nate, era n'okumumaliriza.

ENGERO EZ'OMU BAIBULI EKITUNDU EKYOKUSATU: Part Three.

Engero ez'omu Baibuli ekitundu ekyokusatu, kyogera kitandikira ku kulangirirwa kwa Yokaana Omubatiza. Kitubuulira ku bikwata ku kuzaalibwa kwa Yesu Kristo Omulokozi waffe, okuyigiriza kwe, bwe yali ali mu nsi muno, okufa n'okuzuukira kwe, era awamu n'okugenda mu ggulu. Who can forget the incredble miracle of Jesus feeding the crowd with just a few loaves and fishes! Soma olabe ekkanisa eyasooka bwe yatandikibwa, ebizibu bye yayitamu n'okutuusa kaakati. Soma ku batume abaagalwa omulimu gwe baakola, okuyigganyizibwa okwabatuukako, ne batuuka n'okusibwa mu makomera omulundi ogutaali gumu oba ebiri, kyokka ne baguma okubunya Enjiri y'Obulokozi bwa Mukama waffe, era n'abamu ne batuuka n'okufiira mu makomera.

OLUGENDO LW'OMUTAMBUZE - Mukristaayo: Part One

Okuva mu nsi eno n'okutuuka mw'Eyo egenda Okujja.

Soma ku bulamu bwa Mukristaayo engeri gye yava mu kibuga eky'Okuzikirira n'aleka abaana be ne Mukyala we, n'agenda ku lugendo obw'omu. Soma olabe engeri gye yagwa mu ntubiro y'okuzikirira, bwe yagivaamu n'asisinkana omuntu gwe yalowooza okuba ow'ekisa ennyo. Naye laba gye yamulagirira okugenda! Katono nafiireyo, laba bwe yayita mu biwonvu ne mu kisiikirize eky'okufa ng'ali yekka! Laba bwe yasanyuka ng'atuuse ku nsozi ennungi era ne bye yalabayo. Mu goberere mu lugendo lwe olabe okubonabona kwe yayitamu kyokka na takyuuka kuddayo mu nsi gye yavaamu. Soma akatabo kano olabe naawe bw'otambudde mu bulamu bwo obw'omu nsi muno. Mulabe bwe yatuuka mu nsi gye yayagalanga ennyo, n'ayanirizibwa Mukama w'ekifo ekyo yennyini!

OLUGENDO OLUGENDO LW'OMUTAMBUZE -
Nnamukristaayo: Part Two

(Laba nga bwe yava mu kibuga oky'Okuzikirira n'abaana be ne batuuka mu nsi ey'omu ggulu - Out of these books).

ABATUME EKKUMI N'ABABIRI AWAMU N'OBULAMU
N'OMUTUME OMUTUKUVU PAWULO (SAWULO): Abatume

Soma ku bulamu bw'Abatume Abatukuvu ekkumi n'ababiri, emirimu gye baakolanga, laba Omutukuvu Peetero bwe yegaana Mukama waffe, kyokka ate oluvanyuma lw'okuzuukira kwa Mukama waffe, n'afuuka empagi ey'amaanyi ennyo mu kkanisa eyasooka. Ate laba Setaani bye yakozesa Sawulo, n'ayigganya ekkanisa n'ateeka abantu mu makomera olw'okukkiriza Mukama waffe. Kyokka ate laba Mukama bwe yamulonda okubeera Omutume w'abamawanga.

EBIGERE BY'EMPEEWO KU BIFO EBIGULUMIVU: Kutya-Kungi .

Soma ku bulamu bwa Kutya-Kungi engeri gye yava ku b'oluganda lwe, n'agenda okubeera n'Omusumba Omukulu. Okufaanana ne Mukristaayo, soma olabe bwe yabonabona, era n'atuuka n'okwagala okuddayo mu kiwonvu gye yava. Laba ob'olouganda lwe bwe bamuwerera kizibwe we Kwegulumiza. Laba bwe yayita mu ddungu era ne ku lubalama Bwomu! Amayengo g'ennyanja, Olufu, kibuyaga n'ebizibu ebirala bingi nnyo ebya mutuukako, kyokka banne mikwanogye Kubonabona ne nnaku ne bamuyamba mu buzibu bwe yalimu, okutuuka lwe yategeera amakulu g'okubonabona era n'ennaku, oluvannyuma n'atuuka ku Bifo Ebigulumivu bye yayagalanga ennyo. Akatabo kano tosaanye ku kakabuusa maaso, kasome naawe omanye lwaki waliwo okubonboba n'ennaku mu bulamu bw'Omukristaayo! Katonda aba tatwerabidde, naye Setaani n'abakozi be ab'obubi, bulijjo balindiridde okutubuzabuza n'okwagala okutulekesayo okugoberera Oyo essuubi lyaffe mwe liri er'obulamu obutaggwaawo.

NG'OYAGALA OKUMANYA EBISINGAWO SOMA EBIDDIRIRA
HOW TO ORDER - Prices-emiwendo, Shipping and Handling charges, etc. Order via E-Mail or by Mail.

ORDER FORM - Print out this .txt file for convenience if ordering by mail.

E-MAIL US -Comments, Questions about these Books, whatever you need to know about Luganda Christian Mission Services, please feel free to drop us a line. Send them to us at ministry@lugandaministry.org.


This entire site, including all pages,Copyright 2000-2008 Luganda Christian Services Inc. All rights reserved. Send mail to:Luganda Christian Services Inc.P.O. Box 5213, Glendale, Arizona, USA 85312.

Back
Next